Regulamin

Serdecznie witamy w Ośrodku Domków Letniskowych AMELIA, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewni jago sprawną organizację.

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie: 795-598-858 lub 795-996-858
 2. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku minimum 30% kwoty pobytu, w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwację uznaje się za nieważną.  Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. Cena za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. W przypadku braku pełnej wpłaty za pobyt w dniu przyjazdu – rezerwację uznaje się za nieważną. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Nr konta Bank Pocztowy: 79 1320 1537 3598 6238 2000 0001
  Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka. Na życzenie klienta wysyłamy potwierdzenie zaliczki oraz wystawiamy fakturę VAT za pobyt. Całkowitego rozliczenia można dokonać przelewem przed terminem przyjazdu lub pierwszego dnia pobytu, gotówką, kartą płatniczą, bonem turystycznym na miejscu.
  Prosimy o uregulowanie w dniu przyjazdu opłaty klimatycznej dla Urzędu Gminy. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji. 
 3. W miarę wolnych miejsc zmieniać termin pobytu bez dodatkowych kosztów.
 4. Doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00, a zaczyna o godzinie 16:00.
 5. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie zwracamy należności za utracone świadczenia. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka lub opiekunowi ośrodka. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi ośrodka lub opiekunowi ośrodka.
 6. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów głównych na terenie ośrodka
 7. Za pobyt dodatkowych osób pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 40 zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy ustalić z właścicielem ośrodka przed przyjazdem).
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gości (w tym: pieniądze, kosztowności, papiery wartościowe, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty stanowiące wartość naukową lub artystyczną).
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i komfort mieszkańców w pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia.
 10. Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych(rodziców lub opiekunów).
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 13. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 14. Prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad B.H.P i P.Poż.
 15. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200,00 złotych.
 16. Mając na uwadze komfort wypoczynku naszych gości prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 17. Regulamin jest jednocześnie umową zawarta między stronami, akceptowaną przez Gości w chwili wpłacenia zadatku.
 18. Parking dla naszych gości jest bezpłatny i mieści się na terenie ośrodka. Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe, w przypadku większej ilości aut należy uzgodnić podczas rezerwacji.
 19. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 20. W dniu przyjazdu goście otrzymują komplet  kluczy – domek,  furtka oraz kod do bramy wjazdowej. Klucze  należy oddać właścicielowi w dniu wyjazdu.
 21. RYBY. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb, bardzo prosimy smażenie i grillowanie ryb na zewnątrz
 22. Właściel Ośrodka / Opiekun ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 23. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej domkiamelia.pl
 24. ​Opieka medyczna jest zapewniona w NZOZ „Panorama” zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym  zakresie, 300metrów od naszego ośrodka Uzdrowiskowa 15, 76-107 Jarosławiec Tel: 94 348 29 97

Usługi dodatkowo płatne:
Wcześniejsze zameldowania (do godz. 12-ej) 70zł – wymaga wczesniejszej rezerwacji

Późniejsze wymeldowanie (do godz.13) – 70zł wymaga wczesniejszej rezerwacji

Regulamin korzystania z placu zabaw

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz jazdy rowerem  
Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
Na terenie Placu Zabaw Zabrania się Wchodzenia na Dachy i Zewnętrzne górne i dolne elementy konstrukcji 

Regulamin kompleksu basenowego

 1. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości. Przyjmuje się,
  iż z chwilą wejścia, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane
  z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 3. Na basenie obowiązuje stosowanie czystego obuwia basenowego.
 4. Przed skorzystaniem z basenu należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem.
 5. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.
 6. Każdy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji
  stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników.
 7. Użytkownicy mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz wszelkich innych rzeczyznajdujących się na jego terenie. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku
  nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 8. Wszyscy Użytkownicy znajdujący się na terenie kompleksu basenowego są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom pracowników obiektu oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na tablicachostrzegawczych.
 9. Pracownik Ośrodka uprawniony jest do wydania odmowy korzystania z basenu Użytkownikom, którzy postępują wbrewpostanowieniom Regulaminu. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju,
  a tym samym uprawnia pracowników Ośrodka do wezwania policji.
 10. Pracownik Ośrodka może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z basenu w przypadku zaistnienianagłej konieczności np. w sytuacji przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników, w razie pilnej potrzeby
  czy nieprzewidzianej sytuacji, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.
 11. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wodyw basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 12. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekungrupy.
 13. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 14. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osoby dorosłej.
 15. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
  • palenia tytoniu
  • wnoszenia elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności w szklanych opakowaniach,
  • używania łatwo tłukących się szklanych pojemników
  • spożywania przyniesionej ze sobą żywności i napojów w szklanych opakowaniach
  • wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych lub środków ograniczających ocenę sytuacji
  • plucia, żucia gumy i innego zanieczyszczenia basenu i wody
  • rezerwowania leżaków
  • zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi
  • uszkadzania, niszczenia i brudzenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływna bezpieczeństwo
  • biegania, skoków do wody i wpychania do wody innych Użytkowników, a także wszelkie inne zachowaniazagrażające bezpieczeństwu
  • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczającychlub zakłócających ocenę sytuacji
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • wchodzenia na balustrady oraz na urządzenia służące do innych celów
  • korzystania z atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami
  • przeszkadzania lub uniemożliwiania innym Użytkownikom normalnego korzystania z obiektu,
  • pozostawiania małych dzieci bez opieki
 16. Z basenu nie mogą korzystać osoby które
  • są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych
  • chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu
  • posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje
  • cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne
  • są uczulone na środki dezynfekujące
  • cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
  • posiadają dolegliwości układu wydalania.
 17. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności
  za skutki spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby
 18. O możliwości wykorzystania piłek, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, itp. w basenie, decydują pracownicy Ośrodka, biorąc pod uwagę liczebność Użytkowników.
 19. Ośrodek wraz z basenem jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących sięna jego terenie. Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, w tym zgodności zachowaniaz Regulaminem, itp.
 20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników obiektu do zasad określonych w Regulaminie.
 21. Użytkownicy korzystają z kompleksu basenowego wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy na własne ryzyko. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotówwniesionych na teren obiektu przez Użytkowników.
 23. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Ośrodka. W przypadku zaniechania tego czynu, Użytkownicy tracą prawo do roszczeń odszkodowawczych.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz przepisy sanitarne na teren basenu nie można wchodzić ze zwierzętami.
 25. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kompleksu basenowego.
 26. W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin Ośrodka Amelia i Kuba.